آرشيو مقالات

دارودرمانی تجمع آهن در بدن

افزايش سطح سرمی آهن در بدن، شرايطی است كه درافزايش دريافت آهن يا افزايش در جذب آهن رخ می دهد. درمان آن می تواند بسته به نوع بيماری با فلبوتومی يا فصد...