آرشيو مقالات

ظللم در رابطه جنسی

ظلم یعنی به کسی ستم کردن و حق آن را ضایع کردن است. گاهی ممکن است این ظللم از روی نادانی و بی اطلاعی باشدکه به این صورت در رابطه جنسی زیاد است. ...

اول مهر آغاز خلقت

اول مهر است و برای من از وقتی مطالعاتم را به سوی «کودکی و توسعه» برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. ...