آرشيو مقالات

سخن سردبیر

براساس گزارش های منتشر شده سازمان ملل، حداقل ۲۰۰ میلیون زن ختنه شده در ۳۰ کشور زندگی می کنند. با این حال، این آمار تا حد زیادی به 27 کشور آفریقایی مح...

شهرزاد به کجا می بَرَدمان

در ازدحام آشفتگی های این روزهایمان نمایش سریال شهرزاد که شاید خود چهره بزک شده سردرگمی هایمان باشد، بی هیچ تردیدی یک غافلگیری تمام عیار بود. آن هم بر...

ضلالت مدرن

بارها در شبکه های تلویزیونی، اجتماعی، کتب و از زبان بزرگان شنیده و خوانده ایم مرد و زن مکمل یکدیگر و از ابعاد متقابل برابر یکدیگرند...