آرشيو مقالات

اضطراب جدایی در کودکان

اختلال¬های اضطراب جز طبقه اختلال های درون گرا محسوب می شود. این هیجان دارای عاطفه منفی است و یک احساس نگرانی در مورد خطری که احتمال بروز دارد، ر...