آرشيو مقالات

سبک های نقاشی-فووها

بعد از دوران امپرسیون و هنرمندان آن دوره از قبیل: «گوکن»، «سزان»، «لترک»، «پووی د شاون» و ... دوران فووها آغاز شد....

خاطره

شعر و طراحی از هنرمند 7 ساله نکیسا رجائی خراسانی...