آرشيو مقالات

آینده نگری برای زلزله

کشور ما از نقاط زلزله خیز کره زمین است و در ظرف چهل تا پنجاه سال گذشته زلزله‌های سهمگین و مخرب متعددی را پشت سر گذاشته و ضایعات انسانی و مادی سنگینی ...

در مدار فاجعه

حوادثی نظیر زلزله را به رغم فاجعه آمیز بودنش برای جامعه ای نظیر ایران، عاملی تحول ساز و تحرک بخش دانست....

ساختار سیاسی ایران

تغييرات گسترده جهانی كشورها را آنچنان به يكديگر نزديک و نيازمند ساخته كه ضرورت تسهيل در مراودات اقتصادی و لاجرم تساهل و تسامح در امور فرهنگی و اجتماع...