آرشيو مقالات

آشکار ساز واقعی خشونت جنسی

پژوهش های جدید نشان می دهند که در آینده نزدیک بررسی از نظر روانشناختی، ارائه مشاوره مؤثر و قضاوت در دادگاه ها درباره خشونت های جنسی بر علیه زنان، بد...

زنان عليه زنان

پدیده خشونت تنها به خشونت مردان علیه زنان خلاصه نمی‌شود و روی دیگری هم دارد و آن اینکه گاهی این خود زنان هستند که دربرابر خودشان قرار می‌گیرند، موضوع...