آرشيو مقالات

انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؟

وقتی تشخیص انحراف جنسی را برای فردی می گذارند که فرد به مدت شش ماه تمایل جنسی به اشیاء، مردگان، حیوانات، اندام های بدن، کودکان، مواد دفع شده از بدن و...

آینده نگری برای زلزله

کشور ما از نقاط زلزله خیز کره زمین است و در ظرف چهل تا پنجاه سال گذشته زلزله‌های سهمگین و مخرب متعددی را پشت سر گذاشته و ضایعات انسانی و مادی سنگینی ...

در مدار فاجعه

حوادثی نظیر زلزله را به رغم فاجعه آمیز بودنش برای جامعه ای نظیر ایران، عاملی تحول ساز و تحرک بخش دانست....