آرشيو مقالات

راه طی نشده

"29 خرداد" چهل و یکمین سالمرگ یکی از سرحلقه گان سلسله جلیله روشنفکری دینی، چون هر سال موسم گردآمدن و با هم نشستن و از نسبت های برقرار شده دینداری و ج...

حقوق معلمان را دریابیم

وزارت آموزش و پرورش باید بسته ویژه ای را برای پاسخ دادن به مطالبات به حق معلمان تدوین و اجرا کند. ...

حق ابراز شادمانی جمعی

با توجه به الحاق دولت به میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌ا...

نقطه عزیمت توسعه کجاست؟

براساس آموزه‌های دینی ما، افراد باید ریاضت رمضانی را پشت ‌سر بگذارند و شب قدری را درک کنند تا به «وسع وجودی» یعنی به شکفتگی (فطر) برسند. اکنون برای آ...