آرشيو مقالات

ظللم در رابطه جنسی

ظلم یعنی به کسی ستم کردن و حق آن را ضایع کردن است. گاهی ممکن است این ظللم از روی نادانی و بی اطلاعی باشدکه به این صورت در رابطه جنسی زیاد است. ...

روزهای سخت بنگاه‌های درستکار

روایت بنگاه‌داری در ایران امروز، مثنوی غم‌انگیزی است که هفتادمن کاغذ می‌خواهد. بنگاه‌های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبو...

الگوپردازی شیرین در ساختار حزین

اگر بنا بود كه با الگوي حكمراني موجود به تمدن مورد نظر برسيم بايد تاكنون بدان دست مي يافتيم؛ بنابراين آشكار است كه باید در قانون اساسي كشور، منشور حك...