نابرابری جنسیتی در عرصه اقتصادی

   114818


زنان بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اما 40 درصد نیروی کار را دارا هستند. متأسفانه، نابرابری جنسیتی در عرصه اقتصادی به طرق مختلف مشهود است. حقوق زنان تفاوت قابل توجهی با حقوق و دستمزد مردان دارد، زنان به طور معمول زمان کمتری کار می‌ کنند که منجر به کاهش حقوق بازنشستگی و افزایش ریسک فقر در سالخوردگی می ‌شود. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران به دلیل شکاف جنسیتی سالانه معادل 30 درصد از تولید ناخالص ملی "GDP" خود را از دست می‌ دهد.

مجمع جهانی اقتصاد، نسبت درآمد زنان به مردان را برای کشورهای مختلف محاسبه می‌ کند که بر اساس آن، مجموع درآمد اکتسابی زنان و مردان یک کشور، برآورد می‌ شود و نسبت این دو محاسبه می ‌شود. اگر نسبت به دست آمده بیشتر از یک باشد، یعنی درآمد زنان از مردان بیشتر است و اگر کمتر از یک باشد به معنای شکاف درآمدی به نفع مردان است و هر چقدر به صفر نزدیک ‌تر شود، یعنی این شکاف شدیدتر است. این میزان در ایران 17 درصد برآورد شده است. معنایش این است که یکی از بدترین عملکردها را بین کشورهای جهان داشته‌ایم، به ‌طوری که در بین 149 کشور مورد بررسی در این گزارش، جایگاه 143 از آن ایران است. تنها در 60 درصد از 149 کشور مورد بررسی، دسترسی زنان به خدمات مالی برابر با مردان است در بین 149 کشور مورد بررسی، ایسلند بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.


نظر شما