همه چی از همین جا شروع می شود

   61058

فرح خدابنده (پویاکاشانی)


همه چی از همین جا شروع می شود، پس باید بدانیم همین جا کجاست؟ همین جا هر کجا می تواند باشد، می تواند از روز تولدتان باشد، از شروع راه رفتن باشد، از اولین روز مدرسه باشد، از اولین روز دانشگاه باشد، از روز فارغ التحصیلی باشد، از اولین روز شروع کار باشد، از اولین روز آشنائی باشد، از روز ازدواج باشد، از روز خرید خانه باشد، ‌از روز خبر بچه دار شدن باشد، از روز تولد فرزند باشد و بهمین ترتیب روزهای زندگی همینطور می گردد تا به انتها برسد و در این دوران واقعاً چه اتفاقات خوب و بد، شاد و غمگین و سخت و آرام ممکن است پیش آید که باعث بهترین ها و بدترین های زندگی هر فردی شود. پس خدایا، بهترین ها را برای همه بخواه و کمک و یاری کن تا بتوانند با آن زندگی لذت بخشی را که همه در آرزویش هستند بدست آورند. اما همه باید حواسشان باشد که شانس چند درصد در سرنوشتشان دخالت دارد و این خود ما هستیم که باید از کمک کسانی که تجربه و زندگی را آزموده اند استفاده کنیم .حیف که بیشماری از ما تجربه را بعد از زمین خوردن بدست می آوریم. خدایا، به جوانان پاک و اصیل ما کمک کن، دستشان را بگیر و پشتشان باش که به راه خطا نروند. الهی آمین!

 

 


نظر شما