توجیه گران فرقه ها

   58872


برخی از متخصصان علوم اجتماعی که عضو فرقه ها هستند، در طرفداری از گروهشان دچار برخوردهای غیرمنطقی می شوند. در این میان، دسته کوچکی از دانشمندان علوم اجتماعی هستند که توجیه گر فرقه ها شده اند. برخی از این افراد با استفاده از امکانات مالی فرقه ها به محل هایی کم نظیر سفر می کنند و به امر تحقیق می پردازند. این افراد معمولا می ترسند تا یافته های واقعی خود را افشاء نمایند، زیرا هزینه های آنان را فرقه پرداخت کرده و مخارج سفر آنان را تقبل نموده است. واقعیت این است که هر دانشگاهی که اجازه بدهد مورد سوءاستفاده فرقه ها قرار گیرد، به صورتی که به یک فرقه اعتبار ببخشد؛ به تمامی جامعه انسانی در سراسر جهان آسیب رسانده است. متأسفانه، برخی از دانشگاهیانی که تمایل به تحقیق بر روی فرقه ها دارند، نحوه عضوگیری مکارانه و سیاست های استثماری آنان را مطالعه نمی کنند پس به توجیه گران فرقه ها تبدیل می شوند. توجیه گران فرقه ها، اعضای سابق گروه را افرادی حقیر شمرده، آنها را خائن، بد طینت، ناراضی، سرخورده، بریده، غیروفادار و عهدشکن می نامند. عده ای از آنان این طور القاء می کنند که این شهروندان خطرناک تر از خود فرقه ها هستند، چراکه آنها و خانواده هایشان دچار نوعی هیستری علیه فرقه ها هستند. این افراد برچسب خوار کننده ای به اقوام درجه یک اعضای سابق فرقه ها می زنند. گزارش ها و اظهارات آنان را افسانه هایی فریبکارانه توصیف می کنند. آنها می نویسند که اعضای سابق فرقه ها خواهان شهرت هستند و می خواهند مرکز توجه قرار گیرند و سودجویانه به دنبال کسب درآمد از نوشتن کتاب در خصوص تجارب شان در فرقه ها هستند.

    توجیه گران فرقه ها، قربانیان را سرزنش می کنند و از مفسدان حمایت می کنند، درست مانند شاهان دیوانه اعصار گذشته که پیکی را که حامل خبر بدی بوده است، می کشتند. یکی از موضع گیری های غیرمنطقی که توسط این افراد اتخاذ می شود، این است که آنان ادعا می کنند که تنها اعضای فعلی فرقه ها حقایق را می گویند. در حالی که اعضای فرقه ها وقتی در درون آن هستند، آنقدر عمیق در فعالیتهای فرقه ای فرو رفته اند که جرأت نمی کنند حقایق را بگویند و یا شکایت کنند. این افراد که در واقع یاوران فرقه ها هستند، نه تنها از فرقه ها دفاع می کنند، بلکه ممکن است حتی برای عضوگیری افراد نیز به آنها خدمت نمایند. برخی اعضاء و هواداران فرقه ها که در دبیرستان ها و یا دانشگاهها تدریس می کنند، دانشجویان را به درون فرقه ها هدایت می کنند. شواهد نشان می دهد که معرفی شدن به این شکل فرد را در برابر عضوگیری فرقه فوق العاده آسیب پذیر می سازد، زیرا آنان اعتقاد دارند که گروه مورد تأیید استاد است. در برخی موارد این اساتید می گویند که آنها تنها دانشجویانی را خواهند پذیرفت که خود را وقف گروه کنند و در عین حال به این دانشجویان قول تعالیم عالی و مشاغل برتر در آینده را می دهند. به این ترتیب جوانان بهترین سالهای زندگی خود را به فعالیت های فرقه ای می گذرانند و زمانی به خود می آیند که به شدت آسیب دیده اند.


نظر شما