غم ات را پنهان كن

   44905

مهرزاد


غم ات را پنهان كن

 تا زخم نبينی

نگذار تا زخمهايت

بر اندوهم تل انبار شود

تک تک بندهايت

با وجودم هم بندند

تو انتهای رهايی خواهی ماند

تا روزی كه آموخته هايم را

به تو پس دهم

تا آن روز...

غم ات را پنهان كن تا زخم نبينی


نظر شما