می گويند بهار است

   43379

محمد علیزاده ثانی


می گويند بهار است.

می گويند نشاط و شادابی را با عمق جانت حس می كنی.

می گويند گل ها و سبزه زار در انتظار نوازش چشمان توست.

می گويم بايد بخواهم تا دل نيز بهاری شود.

می گويم شوق خواستن و رويدن نيكی ها در من جان گرفته، فقط بايد بخواهم تا بهاری شوم.

می گويم ای كاش كاش ها را نمی ديدم و فقط اراده می كردم و می شد آنچه كه در من با نام خواستن ريشه دوانده.

می گويند قدم هايت را كوتاه بردار و در هر قدم از او بخواه تا كور سوی امیدی باشد در مسير راهت تا غم نخوری. 


نظر شما