جزئیات برنامه‌ های ستاد ملی زن و خانواده

   45876


دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه ۱۶ کارگروه ذیل «ستاد ملی زن و خانواده» فعالیت می کنند، گفت: "بحث نشاط و ورزش بانوان موضوعی است که تقسیم کار دستگاهی برای آن انجام شده است."

ایشان در خصوص فعالیت های ستاد ملی زن و خانواده با اشاره به برگزاری نخستین جلسه این ستاد در اسفندماه سال گذشته، تنظیم شاخص‌های عدالت جنسیتی و تکلیف ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه از اصلی ترین برنامه های این ستاد برشمرد و گفت که همه ی دستگاه ها باید در حوزه عدالت جنسیتی شاخص داشته باشند که کارگروه تنظیم شاخص ها در ستاد ملی زن و خانواده تصویب و ابلاغ شده است.

آموزش های قبل و حین و بعد از ازدواج، تحکیم خانواده، بحث های حقوقی، مهارت های ارتباطی از دیگر موضوعاتی است که این ستاد پیگیری می کند، چراکه باید خانواده از زمان شکل گیری با آگاهی و مهارت های خوبی شکل گیرد تا هم مستحکم باشد و هم آسیب های بعدی کاهش یابد.


نظر شما