برخورد اخیر مأموران گشت ارشاد با اصول قانون اساسی مغایرت دارد

   44902

لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس جمهوری


مأموران نیروی انتطامی مأمور اجرای قانون هستند و نباید قوانین و در صدر آن اصول قانون اساسی از جمله اصول 22 و 36 را نقض کنند. اقدام این مأموران با اصول مختلف این قانون از جمله بند 14 اصل 3، اصل های 8، 20، 32، 37، 39، بند 4 اصل 156 و به ویژه نصوص اصول 22 و 36 مغایرت آشکار دارد. در ویدیوی منتشره مأموران "گشت ارشاد" به اهانت و خشونت فیزیکی اقدام کردند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند، در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان از جمله وظایف قوه قضائیه است (بند 4 اصل 156) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و مأموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند. مأموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفاء کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از: زن و مرد (بند 14 اصل 3 واصل 20 قانون اساسی)، و در نتیجه، شأن و منزلت فرد رعایت شود.

 


نظر شما