فیلترینگ تلگرام و سیاست پرایدی

   45920

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


با وجود تأکید رهبری نظام بر وجود آزادی بیان در ایران و اصرار شورای عالی مجازی به فیلترینگ تلگرام را چگونه توجیه می کنید؟

«فیلترینگ کلی» نوعی اعمال خشونت  قدرت علیه جامعه است. با خشونت هرگز به صلح مدنی نخواهیم رسید. ایران امروز به شدت نیازمند آشتی با خویشتن است. نباید از طریق این دسته از سیاست های غلط شکاف ها و شقاق ها را دو چندان کرد. «فیلترینگ کلی»، نه  تنها شرم آور و توهین به شعور انسان هاست؛ بلکه سیاستی بی فایده است. این سیاست هم مانند موارد مشابه قبلی قطعا محکوم به شکست است.

شکست سیاست مبارزه با آسفالت را فراموش نکنید. شکست سیاست مبارزه با دوش و حمام های مدرن را فراموش نکنید. شکست سیاست های رسانه ملی را فراموش نکنید‌. شکست سیاست مبارزه با ماهواره و ویدئو را فراموش نکنید. با دیدن این شکست ها چرا دوباره با آبروی نظام جمهوری اسلامی بازی می کنید؟

قدرت باید آن چنان قدرتمند و مردم گرا شود که از ابزارها و ابزارک های آزادی بیان نترسد، البته آزادی بیان هم مانند دیگر آزادی ها مطلق نیست. از این رو، فیلترینگ مطلق محکوم است اما مطلق فیلترینگ محکوم نیست. همه دولت ها مجازند موارد مغایر با امنیت ملی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را کنترل کنند، اما سانسور و فیلترینگ کلی با مبانی قانون اساسی و آزادی بیان سازگار نیست. ناگفته نماند، تولید ابزارک های رقیب ملی امر مثبت و قابل دفاعی است، اما مشروط به اینکه از کیفیت و امنیت لازم برخوردار باشند.

اگر دولتمردان از منظر ناامنی و دسترسی بیگانگان به  اطلاعات تلگرام دغدغه دارند که دغدغه ای به حق و شایسته توجه است، عموم شهروندان هم از منظر ناامنی ها و دستیازی های نیروهای خودسر به ابزارک های داخلی نگرانند. برخی از سیاست های فعلی کشور را می توان «سیاست پرایدی» نامگذاری کرد. گروه هایی که صنعت خودرو کشور را با «سیاست پرایدی» اداره می کنند و سالیانه هزاران نفر را راهی گورستان ها و بیمارستان ها و ویلچرنشینی می کنند و از این طریق تمامیت جسمانی ایرانیان را مورد تجاوز قرار می دهند، از طریق سیاست های مبارزه با آزادی بیان هم با تمامیت معنوی و شخصیتی ملت ایران به ستیز برخاسته اند. بی شک، چنین سیاست هایی به زیان خود سیاستگذاران و ملت نجیب ایران است. فیلترینگ مطلق، مطلقا، محکوم به شکست است.


نظر شما