پاکسازی محیط زیست

   44019


سیما رئیسی دختر نابینای بلوچ و فعال اجتماعی، در حرکتی نمادین زباله هایی که توسط افراد بینا در ساحل درک چابهار ریخته شده بود را جمع کرد.


نظر شما