لزوم آموزش نقش های جنسیتی در مدارس و دانشگاه ها

   35953

حامد عابد- استاد دانشگاه تهران


با بررسی وضعیت فعلی الگوهای رفتاری در جامعه می توان تغییر محسوس نقش های جنسیتی را  به گونه ای که بعضاً نقش های زنانه و مردانه جابجا شده اند، را مشاهده کرد. این روزها ما با مردان و پسرانی روبرو هستیم که بیشتر رفتارهای زنانه و دخترانه از خود نشان می دهند. همچنین، با زنان و دخترانی مواجه می شویم که الگوهای رفتاری مردان و پسران را به خود گرفته اند. پسران و مردانی را می بینیم که حتی در نوع پوشش و آرایش، دخترانه و زنانه، عمل می کنند و در طرف مقابل، دختران و زنانی را می بینیم که پوشش پسرانه و مردانه را برای خودشان برگزیده اند. پسرانی که باید در بسیاری از امور، تفکر و عمل استقلال طلبانه داشته باشند، می خواهند به کسی حتی همسر آینده خود تکیه کنند و در عوض دخترانی را می بینیم که تفکر و رفتارهای متهورانه از خود نشان می دهند. اینها و مواردی از این دست، نشان می دهند که دختران و پسران، الگوهای صحیح جنسیتی خود را فراموش کرده اند و  ضروری است تا به الگوهای جنسیتی خودشان، بازگشت کنند. اینجاست که نقش نهادهای آموزشی و تربیتی مثل آموزش و پرورش و دانشگاه ها برجسته می نماید که باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی در این زمینه، اقدامات مناسبی به عمل آورند؛ باشد که جوانان ما با نقش های صحیح جنسیتی خودشان و جنس مخالفشان و همچنین نقش های متقابل خود در رابطه با یکدیگر، به درستی آشنا شده و درصد قابل ملاحظه ای از ناهنجاری های اجتماعی مربوط به این موضوع، مرتفع شود.


نظر شما