هنرمند

   19626

محمد علیزاده ثانی


نمی توان درباره ی هنرمندان نظر دقيقی داد. نمی شود گفت آدم هايی هستند پريشان كه هميشه وقت كم می آورند. می شود گفت آدم هايی هستند كه دوست دارند همه را درک كنند و برای آهنگ زندگی سازی باشند كوک، شايد اين برداشت آزادی باشد از نام هنرمند.                                        


نظر شما