ریه و ارتباط آن با مصرف سیگار

   6292

دکتر فاطمه رجبی پور-پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران


95%از تومورهای ریه از «اپی تلیوم برونشی» و از نوع «برونکو ژنیک» است. شیوع سرطان ریه در مردان دو برابر زنان است.

    میان شیوع «سرطان ریه» و «مصرف سیگار» رابطه خطی وجود دارد. در افراد سیگاری که بیش از دو پاکت در روز را به مدت بیست سال سیگار می کشند، خطر «سرطان ریه» شصت برابر بیشتر از غیر سیگاری هاست. نکته مهم این است که زنان نسبت به مردان حساسیت بیشتری نسبت به «کارسیوژن های تنباکو» دارند.

     سیگاری های پاسیو نسبت به غیر سیگاری ها دو برابر بیشتر در برابر احتمال ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. استعمال «پیپ» و کشیدن «سیگار برگ» جزء ریسک فاکتورهای «سرطان ریه» است.

    متأسفانه، افراد مبتلا به سرطان پیش آگهی خوبی ندارند؛ چراکه 50% موارد در زمان تشخیص بیماری با متاستازهای دور دست و متاستاز غدد لنفاوی اطراف همراه هستند.  درمان سرطان ریه، جراحی و شیمی درمانی با و یا بدون رادیوتراپی است.

از سرطان های دیگری که ارتباط صد در صدی با مصرف سیگار دارند، «سرطان حنجره» است که با خشونت صدا در مردان بالای چهل سال که سابقه مصرف سیگار دارند، همراه است.


نظر شما